Gebruiksvoorwaarden SO WIFI – 18 april 2016

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd.

Wij adviseren je deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van jouw rechten en verplichtingen als je gebruik maakt van de Dienst. Je kan deze voorwaarden downloaden en/of printen via deze link: http://www.sowifi.com/userterms

Artikel 1 Definities

1.1 In deze Gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud. Onder deze begrippen wordt het volgende verstaan:

1.1 In deze Gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud. Onder deze begrippen wordt het volgende verstaan:

SO WIFI: de besloten vennootschap SO WIFI B.V., kantoorhoudende te (1017 ND) Amsterdam, aan de Leidsegracht 107, 1017 ND;

Dienst: de dienst die SO WIFI aan de Gebruiker verleent, zoals omschreven in artikel 4.1;

Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik wenst te maken van de Dienst;

Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden;

Gegevens: de gegevens over de Gebruiker die door SO WIFI verwerkt worden om gebruik te kunnen maken van de Dienst;

Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties;

Onderneming: de onderneming waar de Router en de Social Wifi Hotspot zijn geïnstalleerd en waarop de Gebruiker met zijn Randapparaat inlogt op gebruik te kunnen maken van de Dienst;

Overeenkomst de overeenkomst tussen SO WIFI en Gebruiker met betrekking tot het gebruik van de Dienst;

Partij: De Gebruiker en/of SO WIFI;

Privacy Statement: het privacy statement van SO WIFI, beschikbaar via http://www.sowifi.com/privacy?locale=nl_NL;

Randapparaat: het apparaat waarmee de Gebruiker verbinding maakt met de Social Wifi Hotspot; Gebruiksvoorwaarden Pagina 2 van 5 

Router de wireless network router die SO WIFI ten behoeve van het aanbieden van de Social Wifi Hotspot geïnstalleerd heeft bij de Onderneming;

Social Wifi Hotspot de verbinding met de Router die door SO WIFI aan de Gebruiker ter beschikking gesteld wordt.

Artikel 2 Algemeen

2.1 SO WIFI is te allen tijde gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden worden voor het gebruik van de Dienst onder de aandacht van de Gebruiker gebracht. Indien de Gebruiker de Dienst blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze Gebruiksvoorwaarden, accepteert de Gebruiker daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden onherroepelijk. Indien de Gebruiker niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden, is zijn enige mogelijkheid om de Dienst niet meer te gebruiken.

Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand wanneer de Gebruiker gebruikt maakt van de Dienst althans wanneer de Gebruiker deze Gebruiksvoorwaarden accepteert en met zijn Inloggegevens inlogt op de Social Wifi Hotspot.

Artikel 4 Gebruik van de Dienst

4.1 De Dienst biedt Gebruikers de mogelijkheid om door middel van de Social Wifi Hotspot van een Onderneming kosteloos verbinding te maken met internet. De Dienst is uitdrukkelijk geen openbare elektronische communicatiedienst in de zin van de Telecommunicatiewet.

4.2 SO WIFI is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de Gebruiker, (i) procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen in de Dienst aan te brengen en/of (ii) de Dienst (tijdelijk of blijvend) buiten gebruik te stellen, te beperken of te beëindigen.

4.3 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst moet de Gebruiker inloggen met zijn social media profiel, zijn e-mailadres achterlaten of anderszins zijn gegevens beschikbaar stellen aan SO WIFI. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan hiervoor andere gegevens dan de eigen, persoonlijke gegevens van de Gebruiker te gebruiken. Meer informatie over de Gegevens die van Gebruiker worden verzameld is te vinden in de Privacy Statement.

4.4 Als de Gebruiker jonger bent dan zestien (16) jaar, dient hij van zijn ouders of voogd toestemming te hebben voor het gebruiken van de Dienst.

4.5 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die met behulp van zijn Gegevens worden verricht bij het gebruik van de Dienst.

4.6 Het is Gebruiker niet toegestaan misbruik te maken van de Dienst. Onder misbruik wordt mede verstaan:

a. Gebruik in strijd met enige wet- en regelgeving;

b. Onrechtmatig gebruik

c. Gebruik die naar de mening van SO WIFI in strijd is met de goede zeden of goede smaak;

d. Gebruik waardoor storingen in de Dienst kunnen ontstaan;

e. Gebruik van file-sharing programma’s;

4.7 Bij een vermoeden van misbruik als bedoeld in artikel 4.6 kan SO WIFI of SO WIFI wettelijk verplicht zijn de bevoegde instanties op de hoogte stellen van dat vermoeden. Indien SO WIFI of SO WIFI daartoe wettelijk verplicht is of anderszins daartoe aanleiding ziet, zullen gegevens over de Gebruiker verstrekt worden aan die bevoegde instanties.

Artikel 5 Aansprakelijkheid & Vrijwaring

5.1 Het gebruik van de Dienst is voor eigen risico. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor al het gebruik dat hij van de Dienst maakt. Wanneer SO WIFI of de Onderneming schade lijdt door misbruik als bedoeld in artikel 4.6 of anderszins, verbeurt Gebruiker per overtreding een direct opeisbare boete van €500,-. Dit laat onverlet het recht van SO WIFI op vergoeding van de daadwerkelijk geleden schade.

5.2 Gebruiker vrijwaart SO WIFI tegen aanspraken van derden (waaronder de Onderneming), die stellen dat Gebruiker onrechtmatig jegens die derde handelt. Onder aanspraken van derden wordt (mede) begrepen claims tot vergoeding van schade, kosten van juridische bijstand en overige kosten verband houdende met de gestelde onrechtmatige daad.

5.3 De Gebruiker is jegens SO WIFI aansprakelijk voor alle schade en kosten die SO WIFI lijdt of maakt ten gevolge van (i) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door de Gebruiker, (ii) enig handelen van de Gebruiker bij het gebruik van de Dienst of (iii) van een onrechtmatige daad zijdens Gebruiker. Alle door SO WIFI gemaakte kosten en geleden schade die op enige wijze verband houdt met dergelijke aanspraken zullen door de Gebruiker worden vergoed.

5.4 SO WIFI mag ervan uitgaan dat de Gebruiker daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met zijn Inloggegevens. SO WIFI is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Dienst door derden.

5.5 SO WIFI is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de Gebruiker, (i) procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen met betrekking tot de Dienst aan te brengen, (ii) de Dienst (tijdelijk of blijvend) buiten gebruik te stellen, te beperken of te beëindigen en (iii) de toegang tot de Dienst voor Gebruiker te blokkeren, waaronder in ieder geval in verband met een vermoeden van misbruik als omschreven in artikel 4.6.

5.6 SO WIFI is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst.

5.7 De Gebruiker aanvaardt dat de Dienst alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevat zoals hij die aantreft op het moment van gebruik (op “as is” basis). SO WIFI sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid en integriteit van de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 6 Filtering en beveiliging

6.1 De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat SO WIFI het gebruik van de Dienst door Gebruiker met automatische systemen beheert en beperkt. In het bijzonder kunnen onder andere de volgende technieken gebruikt worden om misbruik als omschreven in artikel 4.6 vast te stellen en te voorkomen:

a. Layer7-filtering

b. Blokkering door middel van firewalls

c. Whitelisting/blacklisting van ip-adressen en/of domeinnamen.

6.2 Het dataverkeer tussen het Randapparaat en de Router wordt onversleuteld verstuurd. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor beveiliging van het dataverkeer tussen het Randapparaat en de Router tegen elke onbevoegde kennisname door derden.

6.3 De Gebruiker is tevens zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van het Randapparaat tegen virussen, Trojans, en andere vormen van ongewenste toegang tot het Randapparaat.

Artikel 7 Intellectuele Eigendomsrechten

7.1. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Dienst berusten bij SO WIFI en/of haar licentiegevers. Onder de voorwaarden die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn gesteld, geeft SO WIFI de Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Dienst voor de doeleinden als beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 8 Duur en beëindiging 

8.1 De Gebruiker heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te staken.

8.2 Bij beëindiging om welke reden dan ook, vervalt per direct het recht van de Gebruiker om de Dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de Dienst direct ontzegd. SO WIFI is niet gehouden om na beëindiging, enige content en/of Gegevens aan de Gebruiker te verstrekken en/of te converteren.

8.3 Na beëindiging blijft SO WIFI gerechtigd de Gegevens te gebruiken.

Artikel 9 Privacy 

9.1 Tijdens het gebruik van de Dienst, verstrekt de Gebruiker Gegevens aan SO WIFI. Deze Gegevens zullen conform het Privacy Statement van SO WIFI en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.

Artikel 10 Varia

10.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden en al het gebruik van de Dienst is Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.

10.2 Alle geschillen die tussen de Gebruiker en SO WIFI ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd.

10.3 Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven de Gebruiker en SO WIFI aan het overblijvende gedeelte verbonden. SO WIFI zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

10.4 Er is geen sprake van een toerekenbare indien sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer begrepen ziekte van werknemers en/of afwezigheid van cruciale medewerkers, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van SO WIFI, tekortkomingen van door SO WIFI ingeschakelde derden, storingen in de verbinding met internet, DDOS aanvallen, de niet-beschikbaarheid van diensten van derden, hardware-storingen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden.