Algemene Voorwaarden SO WIFI – 18 april 2016

1. Definities

Apparatuur:
alle door SO WIFI geleverde apparaten en goederen, waaronder routers, extenders en software, noodzakelijk voor de totstandkoming van draadloos internet alsmede voor de versterking van het internet signaal;

Diensten en/of Producten
alle door SO WIFI en/of SO WIFI Personen geleverde zaken en diensten waaronder abonnementen en alle door SO WIFI en/of SO WIFI Personen voor een Klant uitgevoerde werkzaamheden inclusief verstrekte adviezen;

Factuur:
alle per automatische incasso door SO WIFI geïncasseerde facturen alsmede verzonden facturen waarvan betaling door de Klant binnen de geldende betalingstermijn dient te geschieden;

Gebruiker:
de natuurlijk persoon die gebruik maakt van de Social WiFi hotspot;

Gegevens:
de persoonsgegevens van Gebruikers die door SO WIFI aan de Klant ter beschikking worden gesteld;

Help Desk:
tijdens kantooruren telefonisch en per e-mail bereikbare werknemers van SO WIFI ter ondersteuning van de Diensten en/of Producten;

Klant:
degene met wie SO WIFI zowel direct als indirect een Overeenkomst met betrekking tot SO WIFI, de SO WIFI Formule en/of de te leveren Diensten en/of Producten is aangegaan;

Login Page:
de internetpagina waarop een persoon zich door middel van social media identificeert door via Facebook te liken of in te checken dan wel door middel van invoering van het persoonlijke e-mailadres van die persoon, teneinde toegang te verkrijgen tot het draadloze internetnetwerk;

Netwerk:
het door derden aangeboden draadloze internetnetwerk dat door de Apparatuur wordt uitgezonden

Netwerknaam:
de naam van het draadloze internetnetwerk dat door de Apparatuur wordt uitgezonden;

Onderhavige Voorwaarden:
deze algemene voorwaarden;

Order:
de aanvraag van een Klant zoals vermeld in de Overeenkomst;

Overeenkomst:
de overeenkomst tussen SO WIFI en een Klant;

Schriftelijk:
alle communicatie of correspondentie die overgebracht wordt per brief, fax of e-mail;

Social wifi hotspot:
locatie van een Klant waar personen toegang kunnen verkrijgen tot Netwerken;

SO WIFI:
SO WIFI B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 56838182;

SO WIFI Personen:
alle natuurlijke en/of rechtspersonen die werknemer, bestuurder, handelsagent of leverancier van SO WIFI zijn of voor wie SO WIFI verantwoordelijk is;

Splash Page:
de internetpagina voorafgaand en volgend op de Login Page alsmede de internetpagina voorafgaand aan de startpagina;

Startpagina:
de internetpagina waar naartoe een persoon in eerste instantie immer verwezen wordt volgend op de Splash Page.

 

2. Algemeen

2.1. De Onderhavige Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van SO WIFI, en alle leveringen van Diensten en/of Producten van en/of door SO WIFI.

2.2. De Onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met SO WIFI, voor de uitvoering waarvan door SO WIFI derden dienen te worden betrokken, alsmede zijn deze Onderhavige Voorwaarden geschreven voor de medewerkers van SO WIFI en haar directie.

2.3. De toepasselijkheid van eventuele algemene-, inkoop-, leverings- en/of andere voorwaarden van de Klant en/of van derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4. Indien één of meerdere bepalingen in de Overeenkomst en/of de van de van toepassing zijnde specifieke voorwaarden en/of de Onderhavige Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in voornoemde Overeenkomst en/of voorwaarden bepaald volledig van toepassing. SO WIFI en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht worden genomen.

2.5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van de Overeenkomst, specifieke voorwaarden en/of de Onderhavige Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepaling(en).

2.6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in de Overeenkomst, de specifieke voorwaarden of de Onderhavige Voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van de Overeenkomst en de Onderhavige Voorwaarden.

2.7. Indien SO WIFI niet steeds strikte naleving van deze Onderhavige Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat SO WIFI in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Onderhavige Voorwaarden te verlangen.

 

3. Offertes, aanbiedingen en orders

3.1. Alle aanbiedingen en/of offertes van SO WIFI zijn vrijblijvend en derhalve niet bindend voor SO WIFI en gelden als een uitnodiging voor de Klant om verder in onderhandeling te treden, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders door SO WIFI wordt vermeld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend, indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft, in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

3.2. SO WIFI kan niet aan haar aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen of offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3. Orders aan SO WIFI gelden alleen als door SO WIFI aanvaard, indien deze aanvaarding Schriftelijk door SO WIFI is gedaan. Indien de aanvaarding afwijkt van de Order dan komt de overeenkomst overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de Klant anders aangeeft.

3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht SO WIFI niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Orders.

3.5. SO WIFI is gerechtigd Orders zonder opgaaf van redenen te weigeren.

 

4. (Leverings)termijnen

4.1. Alle door SO WIFI genoemde of met SO WIFI overeengekomen (leverings-)termijnen zijn slechts richtlijnen en zijn nimmer fatale termijn en voor SO WIFI.

4.2. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen SO WIFI en de Klant zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg treden.

4.3. Bij overschrijding van een (leverings-)termijn door SO WIFI dient de Klant SO WIFI schriftelijk in gebreke te stellen. SO WIFI dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. Gedurende deze redelijke termijn kan de Klant geen aanspraak maken op vergoeding van eventueel daardoor geleden schade en heeft de Klant geen recht de Overeenkomst te beëindigen zonder SO WIFI ter zake volledig schadeloos te stellen.

4.4. Indien SO WIFI bij de uitvoering van een Overeenkomst afhankelijk is van informatie en/of gegevens van de Klant, wordt de (leverings-)termijn verlengd met een periode die gelijk is aan de termijn gedurende welke de Klant in gebreke is gebleven, vermeerderd met twee weken.

4.5. Aflevering geschiedt bij het bedrijf van de Klant. De Klant is verplicht de Producten af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is SO WIFI gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Klant.

4.6. SO WIFI heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Indien door SO WIFI of door SO WIFI ingeschakelde derden in het kader van de Overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Klant of een door de Klant aangewezen locatie, draagt de Klant kosteloos zorg voor de door die Personen in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.7. SO WIFI is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

4.8. Mocht de Klant in gebreke zijn in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens SO WIFI gehouden is, dan is de Klant aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) welke daardoor aan de zijde van SO WIFI direct of indirect is en/of zal ontstaan.

 

5. Prijzen

5.1. Alle door c.q. met SO WIFI geoffreerde, overeengekomen of anderszins aangeduide prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

5.2. Inflatoire, algemeen economische, politieke en bedrijfs-organisatorische ontwikkelingen geven SO WIFI het recht haar prijzen eenzijdig te wijzigen. Deze ontwikkelingen geven SO WIFI tevens het recht de prijzen binnen een lopende Overeenkomst te wijzigen.

6. Betaling

6.1. Betaling geschiedt – tenzij anders overeengekomen – op basis van automatische incasso. De Klant zal tijdens het sluiten van de Overeenkomst aan SO WIFI een machtiging daartoe verstrekken.

6.2. Indien overeen is gekomen dat betaling niet zal geschieden op basis van automatische incasso maar enkel op basis van door SO WIFI verzonden facturen, geldt een betalingstermijn van veertien (14) dagen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en Schriftelijk bevestigd door SO WIFI.

6.3. Betaling vindt plaats zonder aftrek en/of verrekening.

6.4. De Klant kan tegen een Factuur alleen Schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken en dient dit te doen binnen de betalingstermijn zoals genoemd in artikel 6.2, bij gebreke waarvan de Klant de Factuur (en het daarop vermelde bedrag) wordt geacht te hebben geaccepteerd en geen recht meer heeft tegen (enig onderdeel van) de Factuur op te komen. Een door de Klant tijdig gemaakt bezwaar ontslaat de Klant niet van zijn verplichting de Factuur tijdig en volledig te voldoen.

6.5. SO WIFI behoudt zich het recht voor bedragen van de Facturen na automatische incasso of verzending te wijzigen of aan te vullen.

6.6. Indien de Klant niet binnen de betalingstermijn volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, al dan niet vanwege een mislukte automatische incasso, dan is de Klant van rechtswege in verzuim en is SO WIFI gerechtigd haar dienstverlening aan de Klant op te schorten en/of de Overeenkomst met de Klant op te zeggen. Dit laatste evenwel alleen nadat de Klant tot betaling is aangemaand en Klant gedurende een periode van veertien (14) dagen na de aanmaning nog steeds niet volledig aan haar betalingsverplichting heeft voldaan.

6.7. Indien de Klant na ommekomst van de in artikel 6.2 genoemde termijn nog steeds niet volledig aan haar betalingsverplichting heeft voldaan, zal de Klant, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd zijn.

6.8. Iedere betaling door de Klant strekt, ongeacht andersluidende aanwijzingen van de Klant, eerst ter voldoening van de eventueel door de Klant aan SO WIFI verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten en/of gerechtelijke kosten en strekt vervolgens ter voldoening van de eventueel door de Klant aan SO WIFI verschuldigde rente(n) en strekt eerst daarna ter voldoening van de oudste openstaande vordering(en). De buitengerechtelijke kosten worden geacht tenminste 15% van de hoofdsom te bedragen, met een minimum van € 150,00

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1. Alle door SO WIFI in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van SO WIFI totdat de Klant alle verplichtingen uit de met SO WIFI gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

7.2. Door SO WIFI geleverde zaken, die ingevolge het vorige lid onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

7.3. De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van SO WIFI veilig te stellen.

7.4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om SO WIFI daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

7.5. De Klant verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan SO WIFI ter inzage te geven, Bij een eventuele uitkering van de verzekering is SO WIFI gerechtigd tot deze penningen. Voorzover als nodig verbindt de Klant zich er jegens SO WIFI bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

7.6. Voor het geval SO WIFI haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan SO WIFI en door SO WIFI aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van SO WIFI zich bevinden en die zaken terug te nemen.

8. Dienstverlening en garanties

8.1. SO WIFI spant zich in om de Klant optimaal van dienst te zijn. Het is technisch onmogelijk voor SO WIFI om een volledig (100%) foutloze dienstverlening te leveren, nu SO WIFI tevens afhankelijk is van derden in het kader van desbetreffende diensten. SO WIFI garandeert uitdrukkelijk geen volledig (100%) foutloze dienstverlening.

8.2. SO WIFI kan de dienstverlening en/of de technische onderdelen hiervan wijzigen. Indien deze wijziging resulteert in (tijdelijke) vermindering van en/of uitval van de beschikbaarheid van de dienstverlening zal SO WIFI de Klant hierover tijdig vooraf informeren. Voor de juiste werking van het systeem is minimaal een bekabelde breedband internetverbinding vereist met een snelheid van 8mbit. Deze moet ongefilterd zijn en gebruik maken van DHCP voor ip, dns en gateway.

8.3. Om problemen op te lossen die tijdens de dienstverlening kunnen ontstaan, kan de Klant telefonisch contact opnemen met de Help Desk van SO WIFI. De Help Desk is gedurende kantooruren van 09:00 tot 17:30 uur (Nederlandse tijd) van maandag tot en met vrijdag bereikbaar op het telefoonnummer dan wel op het e-mailadres zoals vermeld staat op de router. Voor het verhelpen van problemen die ontstaan buiten genoemde kantooruren verwijst SO WIFI naar de meegeleverde gebruiksaanwijzing.

8.4. SO WIFI behoudt zich het recht voor de Netwerknaam te bepalen en aan te passen. Indien de Netwerknaam wordt aangepast zal SO WIFI de Klant daarvan vooraf op de hoogte stellen, in beginsel via het in de Overeenkomst vermelde e-mailadres.

8.5. SO WIFI heeft het recht om door middel van de door haar geleverde Apparatuur naast het reeds bij de Klant aanwezige Netwerk één of meerdere andere Netwerken al dan niet tijdelijk aan te bieden.

8.6. Het instellen van de Startpagina van het internet, nadat op het draadloze Netwerk van de Klant door derden is ingelogd, staat ter beoordeling van SO WIFI. De Klant mag zelf een Startpagina instellen, hoewel SO WIFI te allen tijde bevoegd blijft desbetreffende Startpagina te wijzigen.

8.7. SO WIFI heeft het recht om de Splash Page alsmede de Login Page te wijzigen.

8.8. Tijdens de aansluiting/installatie van de SO WIFI Apparatuur is het mogelijk dat een tijdelijke storing kan optreden bij door de Klant gebruikte computergestuurde systemen die gebruikmaken van internet, waaronder, maar niet beperkt tot, PIN betalingssystemen, waardoor desbetreffende systemen niet naar behoren kunnen functioneren. Bij installatie kan dit probleem verholpen worden door de instellingen van de Apparatuur aan te passen. Mocht na aanpassing van de instellingen nog steeds een storing optreden dan dient de Klant contact op te nemen met de in artikel 8.3 genoemde Help Desk. Voor zover de Help Desk niet bereikbaar is adviseert SO WIFI de SO WIFI Apparatuur los te koppelen en bij de eerste mogelijkheid contact op te nemen met de Help Desk.

 

9. Apparatuur en garanties

9.1. De Klant dient de Apparatuur te gebruiken zoals door SO WIFI aangeleverd en conform de meegeleverde gebruiksaanwijzing om een zo effectief mogelijke dienstverlening te waarborgen.

9.2. De door SO WIFI te leveren Apparatuur voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Klant zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoet aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.

9.3. De in het vorige lid bepaalde garantie geldt voor een periode van 12 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien het Apparatuur betreft welke door een derde is geleverd, dan is de garantie beperkt tot die, welke door de producent van het geleverde wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

 

9.4. De Klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de Apparatuur hem ter beschikking wordt gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering Schriftelijk aan SO WIFI te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, Schriftelijk aan SO WIFi te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat SO WIFI in staat is adequaat te reageren. De Klant dient SO WIFI in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

9.5. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

9.6. Indien vast komt te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten aan de zijde van SO WIFI, integraal voor rekening van de Klant.

9.7. De Klant stemt er mee in dat indien de Klant de geleverde Apparatuur bewerkt, aanpast of ontmantelt in welke vorm dan ook en in strijd met regulier voorgeschreven gebruik, dit voor rekening en risico van de Klant komt. SO WIFI sluit iedere aansprakelijkheid tot het vergoeden van schade in een dergelijk geval uit. In voornoemde gevallen vervalt dan ook de door SO WIFI verstrekte garantie.

9.8. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Klant in rekening worden gebracht.

9.9. De capaciteit per router bedraagt vijftig (50) personen tegelijkertijd. Indien meer dan vijftig (50) personen tegelijkertijd via één bepaalde router toegang wensen te krijgen tot het draadloze internetnetwerk kan de router worden overbelast en niet meer dan wel minder goed functioneren. Indien de Klant verwacht dat een router kan worden overbelast raadt SO WIFI aan één of meerdere extra routers van SO WIFI te (laten) installeren.

9.10. De Klant wordt na betaling van de Apparatuur eigenaar van de geleverde Apparatuur. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Klant over op het moment waarop de Apparatuur in de macht van de Klant worden gebracht.

 

10. Verwerking persoonsgegevens

10.1. Tijdens het gebruik van de Social wifi hotspot zal SO WIFI Gegevens van Gebruikers verwerken. SO WIFI is verantwoordelijke voor deze persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens en verklaart als zodanig aan alle verplichtingen uit hoofde van de Wet bescherming persoonsgegevens te voldoen.

10.2. In het kader van de Overeenkomst kunnen er Gegevens door SO WIFI aan de Klant ter beschikking gesteld worden. Het is de Klant alleen toegestaan de Gegevens voor de eigen, directe marketingdoeleinden van de Klant, en alleen indien en voor zover dat volgens de toepasselijke lokale wetgeving toelaatbaar is. Onder de eigen, directe marketingdoeleinden wordt louter verstaan het toezenden van eigen aanbiedingen en acties. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het bieden van een optout-regeling aan de Gebruiker.

10.3. De Klant vrijwaart SO WIFI voor alle schade en kosten als gevolg van en/of gerelateerd aan claims van Gebruikers met betrekking tot een gebruik in strijd met Onderhavige Voorwaarden en/of de Overeenkomst en/of in strijd met de wet door de Klant.

 

11. Aansprakelijkheid

11.1. SO WIFI sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover zij niet op grond van dwingend recht aansprakelijk is en tot vergoeding van desbetreffende schade verplicht is.

11.2. Indien en voor zover SO WIFI gehouden is tot het vergoeden van schade, is de totale aansprakelijkheid van SO WIFI wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde, beperkt tot de directe schade ter hoogte van maximaal het laagste van (i) het totale offerte bedrag van de Overeenkomst met de Klant of (ii) het totale bedrag van de Facturen ter zake van desbetreffende Overeenkomst met de Klant van de twee maanden direct voorafgaand aan de oorzaak van de ontstane aansprakelijkheid. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van SO WIFI voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, meer bedragen dan het bedrag waarop in het betreffende geval uit hoofde van de door SO WIFI gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat in het betreffende geval op grond van de voorwaarden van die verzekering voor rekening van SO WIFI komt.

11.3. SO WIFI sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade en gevolgschade, waaronder maar niet beperkt tot gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de Klant, schade verband houdende met het gebruik van door de Klant aan SO WIFI voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden.

11.4. SO WIFI is niet aansprakelijk voor onrechtmatige daden, onzorgvuldig gedrag, nalatigheden en roekeloosheid van SO WIFI Personen.

11.5. Onverminderd de overige bepalingen in dit artikel, tenzij nakoming door SO WIFI blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van SO WIFI wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst slechts indien de Klant SO WIFI onverwijld per aangetekende brief in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en SO WIFI ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat SO WIFI in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

11.6. Een voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij SO WIFI meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen SO WIFI vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

11.7. SO WIFI is nimmer verantwoordelijk voor schade die is ontstaan doordat Facebook wijzigingen doorvoert en daardoor de dienstverlening niet of niet naar behoren kan worden uitgevoerd.

11.8. De in dit artikel 9 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van SO WIFI of haar bestuurders.

 

12. Vrijwaring

12.1. De Klant vrijwaart SO WIFI voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden.

12.2. Indien SO WIFI uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden SO WIFI zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is SO WIFI, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van SO WIFI en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.

 

13. Overmacht

13.1. Indien SO WIFI door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de Klant kan voldoen, worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht.

13.2. Onder overmacht van SO WIFI wordt verstaan elke van de wil van SO WIFI onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zodanige verplichtingen in redelijkheid niet van SO WIFI kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid te voorzien was. Tot overmacht worden in ieder geval gerekend: noodtoestanden (waaronder begrepen extreme weersomstandigheden, brand en blikseminslag), restricties en/of gewijzigde regelgeving door overheid(sinstanties), (werk-)staking, oorlog, oproer, uitval van elektriciteit, onvoorziene uitval van computerapparatuur en andere voorzieningen.

13.3. In geval van overmacht heeft de Klant geen recht op enige (schade)vergoeding.

 

14. Beëindiging overeenkomst

14.1. Zowel de Klant als SO WIFI kunnen een Overeenkomst Schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) kalendermaanden voorafgaand aan het einde van een contractperiode, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen.

14.2. SO WIFI is gerechtigd iedere Overeenkomst tussentijds op te zeggen zonder opzegtermijn in de gevallen zoals in deze voorwaarden vermeld alsmede, met inachtneming van een opzegtermijn van veertien (14) dagen, indien de Klant één of meer bepalingen van een met SO WIFI gesloten Overeenkomst en/of van de van toepassing zijnde specifieke voorwaarden en/of de onderhavige voorwaarden niet nakomt.

14.3. Indien blijkt dat het technisch niet mogelijk is – of later blijkt te zijn – om de SO WIFI hotspot van SO WIFI te creëren door middel van het installeren van SO WIFI Apparatuur en deze tekortkoming niet aan SO WIFI is toe te rekenen, is SO WIFI gerechtigd deze overeenkomst te ontbinden zonder dat SO WIFI verplicht is tot vergoeding van eventuele schade. Reeds verrichte betalingen zullen door SO WIFI naar rato worden gerestitueerd.

14.4. Voor zover de Klant een Overeenkomst opzegt is SO WIFI nimmer gehouden tot restitutie van reeds betaalde bedragen.

14.5. Indien de Klant in surseance van betaling verkeert of surseance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement verkeert of indien een aanvraag tot faillietverklaring van Klant is gedaan, een onderhands crediteurenakkoord aan zijn crediteuren heeft aangeboden, besloten heeft over te gaan tot liquidatie dan wel tot beëindiging van de bedrijfsactiviteiten op andere wijze of beslag is gelegd op activa van de Klant als gevolg waarvan de Klant niet langer in staat is zijn verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen, heeft SO WIFI het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd haar recht op uitbetaling van geleverde Diensten en/of Producten alsmede op vergoeding van eventuele schade.

 

15. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

15.1. Op alle aanbiedingen van SO WIFI en Overeenkomsten tussen SO WIFI en haar Klanten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2. De rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van en/of door en/of aan SO WIFI.